TEC控制器 恒温温度控制器 TECA1-XV-XV-DAH
TEC控制器 恒温温度控制器 TECA1-XV-XV-DAH

产品特性

 产品型号:TECA1-XV-XV-DAH;

 效率高:≥90%;

 最大输出电流:2.5A;

 目标物体温度监测;

 稳定性高:0.004℃;

 可靠性高;

 防电磁干扰;

 体积小巧:25.4mm*19.9mm*8.8mm;

       

说明书预览

说明书预览

库存:20 个

产品介绍

视频演示:
产品简介:

 TECA1-XV-XV-DAH是专为驱动TEC模块/制冷片(热电制冷器)而设计的一款电子模块,为参数可定制系列,可将目标物体的温度维持在设置好的数值上。该产品具有控温稳定性高,高能效,体积小巧,零电磁干扰等特点。
产品参数:

 效率高:≥90%;

 最大输出电流:2.5A;

 目标物体温度监测;

 稳定性高:0.004℃;

 可靠性高;

 防电磁干扰;

 体积小巧:25.4mm*19.9mm*8.8mm;

型号说明:

 TECA1-XV-XV-DAH其中的第一个“X”为芯片的输入电压值,第二个“X”为芯片的最大输出电压值。输入电压值可选为5V或者3.3V。

 TECA1-LD-XV-XV-DAH带有“LD”是表示此控制器有内部补偿网络(补偿网络补偿高阶热负载,从而稳定了温度控制环路);而TECA1-XV-XV-DAH不带“LD”则表示不带内部补偿网络,因此在使用该型号控制器时,需要连接外部补偿网络。补偿网络由五部分组成:三个电阻和两个电容。此网络可通过两种方法实现,一种是将它们嵌入到控制器的电路中,另一种是在外部将这五个元件焊接到TEC所在的PCB板上。我们建议采用在外部焊接的方式,这种方式便于调节网络来驱动不同的热负载,在设计初期,无法确定热负载的特性,因此外部链接热负载可以根据实验情况对补偿网络的参数进行调整。

购买链接:

衍生型号:
 

TECA1-3V-1.3V-DAH TECA1-3V-2V-DAH TECA1-3V-2.5V-DAH TECA1-3V-3V-DAH
TECA1-5V-2V-DAH TECA1-5V-2.5V-DAH TECA1-5V-2.5V-DAH-OP TECA1-5V-3V-DAH
TECA1-5V-3.5V-DAH TECA1-5V-4V-DAH TECA1-5V-5V-DAH TECA1-5V-2.5V-DAHU
TECA1-5V-5V-DAHU TECA1LD-3V-1.3V-DAH TECA1LD-3V-2V-DAH TECA1LD-3V-2.5V-DAH
TECA1LD-3V-3V-DAH TECA1LD-5V-2V-DAH TECA1LD-5V-2.5V-DAH TECA1LD-5V-2.5V-DAH-OP
TECA1LD-5V-3V-DAH TECA1LD-5V-3.5V-DAH TECA1LD-5V-4V-DAH TECA1LD-5V-5V-DAH
TECA1LD-5V-2.5V-DAHU TECA1LD-5V-5V-DAHU    产品展示:

相关产品:

 TECEV104   TECA1-XV-XV-D